Referat af generalforsamlingen den 15. marts 2009

Valg af dirigent: Helle Poulsen

Valg af referent: Hanne Stenager

Bestyrelsens beretning

Der har været afholdt ét bestyrelsesmøde i det forløbne år, ellers har kontakten mellem bestyrelsesmedlemmerne foregået pr. mail eller telefon. Der er tæt kontakt til Lakshmi Ashram via mail, så vi er hele tiden godt opdateret om, hvordan det går. I 2008 blev der udsendt tre Sanchar (nr. 102, 103 og 104). To gange om året (februar og august) sendes penge til ashrammen. Dette år i februar var der problemer med at overføre penge til Lakshmi Ashrams konto. Først lavede Danske Bank to graverende fejl, siden kom pengene retur med tab til følge. Dette dækkede banken dog. Et nyt system med en kode er indført i Indien. Det er lidt af en udfordring at få dette til at fungere igen.

I 2008 var der 105 medlemmer i Lakshmi Ashrams Venner. For at kunne komme i betragtning som en forening, hvor gavebeløbene kan trækkes fra på selvangivelsen skal vi nu være 300 med- lemmer, så dette må opgives. Derfor regnes med et medlemskab pr. husstand, forening, klub osv., hvis intet andet er nævnt.

Nyt fra ashrammen

Lakshmi Ashram er nu tilknyttet ”National Institute of Open Schooling”, der er en All-India institution, der har retten til at afholde eksamener. Det betyder, at ashrameleverne kan tage eksamen herfra. Regeringsskolerne afviste pludselig at lade elever fra privatskoler gå til den offentlige eksamen. Det betød, at en del af de store piger tog hjem til deres landsbyer for at tage eksamen derfra. Elevtallet faldt derfor, men nu er der indskrevet 10 ny elever, og måske kommer der et par stykker til.

Lakshmi Ashram er stadig meget aktive i projektet ”Red floderne”, der går ud på at beskytte og bevare floderne i Uttarakhand. Det er efterhånden et stort problem med den faldende vandstand i bjergene. Radha Bhatt udfører også et stort arbejde i dette projekt. En af de store begivenheder i 2008 var fejringen af Radha Bhatts 75 års fødselsdag den 16. oktober. Det blev beskrevet i Sanchar 105 fra februar 2009. Køkkenbygningen er ved at være færdig. Foruden køkken er der også et computerlokale mm. Der bliver sendt ca. 60.000 kr. fra arven derned her i foråret til dækning af de sidste udgifter til bygningen.

Beretningen godkendtes.

Regnskab

Regnskabet for 2008 blev forelagt og godkendt.

Udgifterne er stadig meget beskedne. Det skyldes, at der ydes stor hjælp til trykningen af Sanchar fra Vestervangskolen i Glostrup, og samtidig har jeg igen modtaget gratis kuverter fra en ven. Det drøftedes, at der kan spares penge ved udsendelse af Sanchar pr. mail. Det er dog et problem, at billederne fylder for meget. Sanchar kan også læses på hjemmesiden.

Kontingent: Kontingentet fastholdes på 75 kr. årligt pr. medlem.

Regnskabet godkendtes.

Valg af bestyrelse og suppleant

Følgende blev valgt:

Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund

Hanne Stenager, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse

Ruth Sillemann, Gl. Kongevej 109, 2.tv., 1850 Frederiksberg C

Suppleant: Peter Kristensen, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse

Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Claus Broskov Sørensen, Bavneåsen 79, 2640 Hedehusene

Revisorsuppleant: David David, Bredebovej 35, 1.mf., 2800 Lyngby


Mødet sluttede med Helle Poulsens beretning og billeder fra besøg i Kumaon og Lakshmi Ashram i oktober 2008, og Lone Poulsen fortalte om og viste billeder af Mahila Haat, en NGO med stor tilknytning til Lakshmi Ashram.

15.03.09 Hanne Stenager og Lone Poulsen