Om foreningen

Lakshmi Ashrams Venner

Indhold:


[Til toppen] Foreningens historie

Den spæde start på »Lakshmi Ashrams Venner« skete i 1967, hvor Inger Marie og Svend Otto Sørensen mødte Devi Puraskar Pandey – daværende lærer på Lakshmi Ashram. Det udviklede sig til et varmt venskab og blev starten på ideen om at støtte ashrammens arbejde økonomisk. I begyndelsen sendtes beløb i ny og næ til Indien, men efterhånden udbyggedes det med muligheden for at tegne sponsorships. Stor hjælp blev ydet fra blandt andet Lions klubber og Soroptimist-klubber. 1. april 1994 er det administrative arbejde overtaget af Lone Poulsen.

[Til toppen] Bliv medlem

Det koster kr. 75 om året at være medlem af Lakshmi Ashrams Venner, til gengæld modtager man et par gange om året et nyhedsbrev og har mulighed for at sponsorere ashrammen. Hvis du vil være medlem, så send en mail, ring eller skriv til:

Lakshmi Ashrams Venner

Lone Poulsen

Præstehusene 6

2620 Albertslund.

Tlf. 43 96 13 71

lone-poulsen [snabela] comxnet [prik] dk

Girokonto: 314 18 61

[Til toppen] Sponsorship og anden støtte

Alle – såvel enkeltpersoner som klubber/foreninger – kan tegne sponsorships på eleverne på Lakshmi Ashram. Ønsker man ikke at tegne et sponsorship kan man alligevel støtte ashrammen ved at sende større eller mindre beløb til Lakshmi Ashrams Venner. Disse penge bruges til nogle af ashrammens mange aktiviteter. Nogle af de store projekter har også fået økonomisk bistand fra DANIDA og de tilsvarende norske og svenske organisationer.

[Til toppen] Sanchar

Et par gange om året udsendes et Sanchar – et nyhedsbrev om Lakshmi Ashram, så man kan følge livets gang dernede. Det er ikke muligt for den enkelte sponsor at have direkte kontakt med »sit barn«. Pigerne har selv familie, der måske blot ikke har mulighed for at betale for ophold og uddannelse. For ashrammen er det vigtigt at pigerne ikke kommer til at føle sig mindreværdige.

[Til toppen] Foredrag, lysbilleder og plancheudstilling

Det er muligt at høre om Lakshmi Ashram via et lysbilledeforedrag. Samtidig kan man låne en plancheudstilling om ashrammen. Den består af otte store plancher (højde 90 cm, bredde 120 cm) med ca. 35 store fotos med tekst.

[Til toppen] Lakshmi Ashram-bøger

»Sarala Devi – bjergenes kvinde«

Marie Thøger har udgivet bogen »Sarala Devi – bjergenes kvinde«. Bogen kan købes for 118 kroner plus forsendelse her hos foreningen – kontakt Lone Poulsen. Læs et interview med Marie Thøger her.

»Lakshmi Ashram«

I 1993 udkom bogen »Lakshmi Ashram«. 104 sider med mange fotos. Den indeholder en række artikler, blandt andet skrevet af medarbejdere på ashrammen. Den er stadig på lager og sælges for minimum 50 kr. Kontakt Lone Poulsen

[Til toppen] Vedtægter for Lakshmi Ashrams Venner

§ 1.

Lakshmi Ashrams Venner er en selvejende, almennyttig, humanitær forening med hjemsted i Danmark.

§ 2

Foreningens formål

Stk. 1

Foreningens formål er

 • at opsøge og modtage frivillige bidrag primært fra Danmark, men også fra andre lande
 • at sende bidragene til Kasturba Mahila Utthan Mandal / Lakshmi Ashram, en Gandhi-institution i Indien, der primært er en kostskole for fattige bjerglandsbypiger
 • Lakshmi Ashram,

  P.O. Kausani

  District Almora

  Uttaranchal 263-639

  Indien

 • at udbrede kendskabet til Gandhis tanker om undervisning, miljøpolitik og ikke-voldsfilosofi.

§ 3

Medlemskreds og kontingent

Stk. 1

Som medlem i Lakshmi Ashrams Venners forening kan alle, der kan tilslutte sig foreningens formål, optages.

Stk. 2

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen af generalforsamlingen.

§ 4

Generalforsamling

Stk. 1

Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året og indkaldes med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne.

Stk. 2

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer med 2 ugers varsel.

Stk. 3

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4

Stemmeret på generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer. Der er én stemme pr. medlemskab.

Stk. 5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Evt.

Stk. 6

Generalforsamlingens beslutninger nedskrives og udsendes sammen med næste nyhedsbrev/Sanchar.

Stk. 7

Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal jf. dog § 8 og § 9 stk. 1.

§ 5

Bestyrelsen

Stk. 1

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

Stk. 2.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3

For foreningens forpligtelser hæfter alene den til enhver tid værende formue.

§ 6

Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2

Regnskabsåret er 1. januar – 31. december.

Stk. 3

Revisorpåtegnet regnskab udsendes til medlemmerne.

§ 7

Tegningsregler

Formand og et bestyrelsesmedlem tegner foreningen i økonomiske anliggender.

§ 8

Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for forslaget.

§ 9

Opløsning af foreningen

Stk. 1

Foreningens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, der er indkaldt med dette for øje og med 3/4 af de fremmødtes stemmer.

Stk. 2

Det besluttes af generalforsamlingen hvem, der skal have overgivet en formue ved opløsning af foreningen. Formuen kan dog kun gives til en organisation/forening, der er forenelig med Lakshmi Ashram Venners formål.

Dato og underskrift

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 4/2 2007

Dirigentens navn og underskrift

Helle Poulsen, Røddinggade 1, st.th., 1735 København V

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Formandens navn og underskrift

Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


[Til toppen]