Indkaldelse til generalforsamling

Lakshmi Ashrams Venner indkalder til generalforsamling på Vestervangskolen, Stadionvej 81, 2600 Glostrup

søndag d. 27. april 2008 kl. 14.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Såvel bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant som revisor og revisorsuppleant er villige til at modtage genvalg. Bestyrelsen foreslår det årlige kontingent på 75 kr. fastholdt.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Ruth Sillemann og Lone Poulsen fortæller om og viser billeder fra deres besøg i marts på Lakshmi Ashram.

Der vil blive serveret kaffe, te mv.

07.04.08

På bestyrelsens vegne

Lone Poulsen