Referat af generalforsamlingen den 27. april 2008

Valg af dirigent: David David

Valg af referent: Henning Poulsen

Bestyrelsens beretning

Der har været afholdt ét bestyrelsesmøde i det forløbne år, ellers har kontakten mellem bestyrelsesmedlemmerne foregået pr. mail eller telefon. Der er tæt kontakt til Lakshmi Ashram via mail, så vi er hele tiden godt opdateret om, hvordan det går. I 2007 blev der udsendt to Sanchar (nr. 100 og 101) i foråret. Nr. 102 udkom i januar 2008 med en årsrapport for året 2006/07. To gange om året (februar og august/september) sendes penge til ashrammen.

Marie Thøgers bog: ”Sarala Devi – bjergenes kvinde” er blevet udsendt gratis til medlemmerne. Den er trykt for private midler med et lille tilskud fra arven, nemlig 2000 kr. til en grafiker, der skænkede pengene til Lakshmi Ashram. Efter aftale med Lakshmi Ashram ydes der også et beløb fra arven til en ny dansk folder og evt. udstillingsmateriale.

Lakshmi Ashrams Venner er nu en forening, og det giver os mulighed for på et tidspunkt at søge om godkendelse hos Skat om, at beløb, der gives til foreningen, kan trækkes fra på selvangivelsen. Der er flere regler, der skal overholdes, inden der kan søges, bl.a. skal ”antallet af gavegivere overstige 100 i gennemsnit om året over en 3-årig periode”. I 2007 var der 67 gavegivere = medlemmer. På generalforsamlingen var man enige om at forsøge at forøge medlemsskaren. Det kan vi bl.a. gøre ved, at fx et ægtepar tegner to medlemskaber i stedet for et. Det bliver ikke dyrere, der lægges blot 150 kr. i administrationskassen i stedet for 75 kr. Overskud på administrationskontoen sendes naturligvis til Lakshmi Ashram.

Nyt fra ashrammen

Ruth Sillemann og Lone Poulsen besøgte Lakshmi Ashram i marts 2008, og et helt aktuelt emne blev netop diskuteret, fordi regeringen i delstaten Uttaranchal har besluttet, at de ikke mere vil tillade privatister at tage eksamen i regeringsskolerne. Det får selvfølgelig betydning for eleverne på Lakshmi Ashram, hvor de netop har taget deres eksamen i de offentlige skoler, da ashrammen ikke selv er eksamensberettiget. Medarbejderstaben undersøger nu muligheden for at blive medlem af ”National Institute of Open Schooling” – NIOS. Det er en All-India institution, der har retten til at holde eksamener. Det vil betyde, at ashrameleverne vil kunne tage eksamen herfra. Samtidig diskuterer man, hvordan den boglige undervisning kan forbedres, og det er måske starten på en ny epoke.

I øjeblikket har det betydet, at nogle af de ældre elever på ashrammen er taget hjem for at afslutte deres skolegang på den lokale skole. Der var et forældremøde om dette, mens vi var der. Det var en stor oplevelse, og den samlede forældregruppe ønskede, at deres børn ville blive på ashrammen, da de havde den klare opfattelse, at undervisningen på Lakshmi Ashram er langt bedre end undervisningen i regeringsskolerne. Der er mange unge entusiastiske medarbejdere, så det er også uddannelse af disse, der skal satses på.

Ruth og Lone gennemførte en workshop ”Appreciative Inquiry” (den anerkendende samtale) for alle medarbejderne på Lakshmi Ashram. Workshoppens tema var ”Den gode læringssituation”, og den forløb over to dage, og det var en uhyre positiv oplevelse. Alle (20 deltagere) tog meget aktivt del i programmet, og vi tror, vi har været med til at sætte noget i gang. Ruth uddelte materiale om ”Appreciative Inquiry” ved mødet.

Den gamle historiske bygning – selve Lakshmi Ashram – står nu færdigbygget. Det er en meget smuk og funktionel bygning. Lige nu er man i gang med at gøre klar til at bygge et nyt køkken. Det har været et meget stort arbejde at hugge ud i klippevæggen for at gøre plads til bygningen og samtidig sørge for, at der kan komme naturligt lys ind. Oven på køkkenet bygges et computerrum til undervisning.
Lakshmi Ashram er også meget aktiv i et projekt ”Red floderne”, der går ud på at beskytte og bevare floderne. Det er efterhånden et stort problem med vand i bjergene.

Radha Bhatt fylder 75 år den 16. oktober 2008, og i den anledning lægges der op til forskellig festivitas. Der arbejdes bl.a. med at organisere ungdomslejre i løbet af året i Radhas navn.
Beretningen godkendtes.

Regnskab

Regnskabet for 2007 blev forelagt og godkendt.

Særligt bidrag fra Lions Club Søllerød er gået til starten på det nye køkken. I januar er der oprettet en ny konto til pengene fra arven for at holde dem adskilt fra kontoen til Lakshmi Ashrams Venner. Der er sendt et beløb fra arven derned i april til køkken- og computerbygningen. Det drøftes at bruge det meste af arven til en eller anden form for pensionsordning for de ældre medarbejdere, men det kræver naturligvis, at alt gennemtænkes grundigt.

Udgifterne har været meget beskedne i 2007. Det skyldes, at der ydes stor hjælp til trykningen af Sanchar fra Vestervangskolen i Glostrup, og samtidig har jeg modtaget gratis kuverter fra en ven.

Kontingent: Kontingentet fastholdes på 75 kr. årligt pr. medlem.

Regnskabet godkendtes.

Valg af bestyrelse og suppleant

Følgende blev valgt:

Lone Poulsen, Præstehusene 6, 2620 Albertslund

Hanne Stenager, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse

Ruth Sillemann, Gl. Kongevej 109, 2.tv., 1850 Frederiksberg C

Suppleant: Peter Kristensen, Jonstruphøj 23, 3500 Værløse

Valg af revisor og revisorsuppleant

Revisor: Claus Broskov Sørensen, Bavneåsen 79, 2640 Hedehusene

Revisorsuppleant: David David, Bredebovej 35, 1.mf., 2800 Lyngby


Mødet sluttede med lysbilleder fra Ruth og Lones tur til Lakshmi Ashram i marts 2008.

04.02.07 Henning og Lone Poulsen